Kolejne sprostowanie w sprawie Programu Wieloletniego UW

Społeczność naszego Uniwersytetu nie ma ostatnio szczęścia do zgodnej z faktami informacji o Programie Wieloletnim, co ponownie zmusza mnie do sprostowania błędnych informacji podanych na posiedzeniu Senatu w listopadzie bieżącego roku.

W projekcie protokołu nr 3 z posiedzenia 18 listopada 2020 zawarto informację, że prorektor „… w nawiązaniu do przesłanej Senatorom prezentacji „Program wieloletni pn. «Uniwersytet Warszawski 2016-2025», inwestycje zrealizowane, realizowane i zaplanowane (październik 2020)” poinformowała, że według stanu na październik br. współczynnik realizacji programu wynosi 5,4%, natomiast na tym etapie realizacji planowano osiągnąć współczynnik w wysokości 12%. Prorektor Krogulec poinformowała również, że w bieżącym roku Uniwersytet otrzyma finansowanie mniejsze o 20 mln zł niż planowano; podejmowane są działania zmierzające do uzyskania pełnego finansowania.

Można domyślać się, że mowa jest o postępie wydatków w projekcie, ale liczby są błędne. Zgodnie z otrzymanym przez Ministerstwo w październiku sprawozdaniem, już na koniec 2019 roku wydatki wyniosły 55 558 tys. zł, czyli 5.7% budżetu programu*. W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. wydatkowano kolejne 34 406 tys. zł (3.5% budżetu), co łącznie daje 89 965 tys. zł (9.2%). Ponieważ jesienią inwestycja na Dobrej 55 weszła w fazę robót kosztochłonnych, w czwartym kwartale 2020 roku można się spodziewać wydatków 15-20 mln zł, czyli kolejnych 1.5-2% budżetu projektu, co na koniec roku da wynik pomiędzy 11% a 12% wydatkowania.

Obawy o wolniejsze niż planowane wykorzystanie budżetu programu zestawione są jednocześnie z informacją, że w tym roku może zabraknąć 20 mln zł (czyli ok. 2% całego budżetu programu) na pokrycie bieżących wydatków. Przypuszczalnie chodzi o przekroczenie tegorocznego budżetu dla wydatków w inwestycji Dobra 55, przy niepełnym wykorzystaniu budżetu inwestycji na Ochocie, ale liczę że do Ministerstwa zostały złożone właściwe wnioski o przesunięcie tych kwot.

*Te dane i wynikające z nich wnioski są także zawarte w protokole nr 54 Senatu z 24 czerwca 2020 w tabeli na stronie 16 załącznika
(W przypadku trudności z dostępem do protokołu na stronie Senatu UW, kopia znajduje się tutaj).