Kandydaci na prorektorów w moim zespole

Po wyborach rektorskich przychodzi czas na wyłonienie pozostałych członków władz ogólnouniwersyteckich. 11 maja odbędzie się otwarte spotkanie z kandydatami na prorektorów, a 18 maja – wybory prorektorów.

Kierowanie uczelnią tak dużą jak UW to zadanie, któremu podołać można tylko zespołowo. Dlatego ważne jest, by zespół zarządzający tworzyły osoby kompetentne w podległych im obszarach działania i chcące realizować przedstawiony przeze mnie program. Także istotne jest, aby wywodziły się z różnych dziedzin nauki. Łatwiej wtedy zachować właściwą perspektywę działania, obejmującą szerokie grupy dyscyplin naukowych z ich specyfiką i różnorodnością.

Na prorektorów zaproponowałem osoby, które moim zdaniem spełniają te wymagania i będą dobrze i z oddaniem działać dla Uniwersytetu: dr hab. Jolantę Choińską-Mikę, prof. UW; dr. hab. Macieja Duszczyka; dr hab. Annę Gizę-Poleszczuk, prof. UW oraz prof. dr. hab. Andrzeja Tarleckiego.

Dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW – kandydatka na prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia – od wielu lat angażuje się w rozwijanie nowoczesnych form dydaktyki na wszystkich poziomach kształcenia. W przeszłości współpracowała z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Instytutem Badań Edukacyjnych, w którym od lat jest członkinią Rady Naukowej. Posiada szerokie doświadczenie praktyczne w zarządzaniu kształceniem. Była wicedyrektorem ds. studenckich Instytutu Historycznego UW. Od ośmiu lat jest członkinią Senackiej komisji ds. studentów, doktorantów i jakości kształcenia. W tej komisji poznała dobrze wszystkie sprawy studenckie, nie tylko te bezpośrednio związane z kształceniem.

Dr hab. Maciej Duszczyk – kandydat na prorektora ds. nauki – posiada wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu strategii rozwoju badań oraz rozległą wiedzę o organizacji, finansowaniu i zarządzaniu nauką, w kontekście zarówno polskim, jak i międzynarodowym, w szczególności europejskim. Jako członek oraz były przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSW doskonale orientuje się w programach i instrumentach wspierania badań naukowych oraz w zasadach rządzących krajową i unijną polityką naukową. Jako reprezentant średniego pokolenia naukowców posiada także wiedzę na temat oczekiwań i potrzeb tej grupy badaczy.

Dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, prof. UW – kandydatka na prorektor ds. rozwoju – jest dobrze znana ze swojej działalności w zespole rektorskim kończącej się kadencji. Jej plany na następną kadencję obejmują skupienie się przede wszystkim na zagadnieniach harmonijnego i wszechstronnego rozwoju Uniwersytetu, ze szczególną uwagą poświęconą wdrożeniu i realizacji „Programu wieloletniego rozwoju UW”. Nie mniej istotne są też plany związane z ułatwianiem wewnętrznego współdziałania jednostek organizacyjnych oraz współpracą Uniwersytetu jako całości z partnerami zewnętrznymi.

Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki – kandydat na prorektora ds. kadrowych oraz polityki finansowej – w dobiegającej końca kadencji był dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, dużej i pod wieloma względami unikalnie zorganizowanej jednostki podstawowej UW. Zdobył gruntowną wiedzę dotyczącą zagadnień kadrowych i finansowych, czyli dwóch obszarów, w których wydziały mają najwięcej samodzielności. Posiada również bogate doświadczenia związane ze współpracą naukową i pracowniczą w ramach programu KNOW. Od 2008 roku jest także członkiem Senackiej komisji ds. polityki kadrowej, dzięki czemu w sprawach pracowniczych jest bardzo dobrze zorientowany na poziomie ogólnouniwersyteckim. Jego wiedza zawodowa m.in. z obszaru informatyki, ułatwia mu zajmowanie się sprawami (w tym także algorytmami) finansowymi.

Obszerniejsze życiorysy kandydatów zaprezentowane są na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej. Na spotkaniu 11 maja będzie okazja poznać bliżej kandydatów, a także zadać im pytania. Ze swojej strony gorąco rekomenduję te kandydatury i zachęcam Państwa do poparcia ich w głosowaniu.