I kadencja

Od 2012 roku kieruję Uniwersytetem Warszawskim – przy wsparciu zespołu współpracowników – prorektorów i kanclerzy. Bycie rektorem to najważniejsze wyzwanie zawodowe, z którym przyszło mi się zmierzyć. Poniżej przedstawiam kilka punktów, z pierwszych czterech lat sprawowania tej funkcji, z których się szczególnie cieszę.

Sytuacja finansowa uczelni jest stabilna, nasi naukowcy są liderami w zdobywaniu najbardziej prestiżowych grantów na działalność naukową. W tych sukcesach uczestniczą nie tylko pracownicy, ale i studenci – w trakcie ostatnich dwóch lat aż 40 z nich zdobyło Diamentowe Granty przyznawane przez MNiSW. Korzystamy z coraz nowocześniejszej i lepiej wyposażonej infrastruktury. Rozwijamy przedsiębiorczość akademicką, zaczynamy w większym stopniu współpracować z biznesem i najbliższym otoczeniem.

UCZELNIA

Wieloletni program rozwoju UW

To jedna z najważniejszych informacji dla naszej uczelni. Do 2025 roku Uniwersytet otrzyma z budżetu państwa ponad 945 mln złotych. Czytaj dalej…

Nowe budynki i nowe możliwości

Przez ostatnie cztery lata Uniwersytet powiększył się też o nowe budynki, nowe możliwości do prowadzenia badań, stwarzając lepsze warunki do nauki i pracy. Czytaj dalej…

Przygotowanie średnioterminowej strategii UW

Przygotowując się do jubileuszu, myśleliśmy o tym, jak i w którą stronę powinien rozwijać się Uniwersytet w trzecim stuleciu. Cele – spójne dla wszystkich jednostek – zostały spisane w średnioterminowej strategii UW. Czytaj dalej…

Platformy współpracy

W ostatnich latach uruchamialiśmy na Uniwersytecie nowatorskie inicjatywy, takie jak Laboratorium Cyfrowe Humanistyki czy Digital Economy Lab, które przełamują tradycyjne bariery między poszczególnymi dyscyplinami naukowymi. Czytaj dalej…

Transfer technologii

W coraz większym stopniu wykorzystujemy osiągnięcia Uniwersytetu na rzecz społeczeństwa i gospodarki. Rozwijamy kontakty z otoczeniem, m.in. poprzez takie inicjatywy jak UWRC. Czytaj dalej…

 

PRACOWNICY I DOKTORANCI

Okresowe wzrosty wynagrodzeń

Są wśród nas osoby, które mają szczególny wkład w rozwój Uniwersytetu oraz wzrost jego pozycji i prestiżu. W 2015 roku 114 pracowników akademickich otrzymało okresowe zwiększenie wynagrodzenia. Czytaj dalej…

Pozycja wśród beneficjentów grantów

Dzięki zaangażowaniu naszych naukowców Uniwersytet zajmuje czołowe miejsce w Polsce pod względem liczby i kwoty zdobywanych grantów. Czytaj dalej…

Program szkoleń

W pierwszym przemówieniu inauguracyjnym mówiłem, że trzeba lepiej wykorzystać naszą wiedzę i udostępniać ją wewnętrznie – tak, byśmy mogli uczyć naszych pracowników, a nie tylko osoby z zewnątrz. Od dwóch lat na Uniwersytecie pracownicy administracji mogą korzystać z wewnętrznej oferty kursów i szkoleń. Widać, że ten pomysł się sprawdził. Chętnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie brakuje.

Uczelnia przyjazna rodzicom

Stajemy się też bardziej otwarci dla rodziców studiujących i pracujących na UW. Aby ułatwiać godzenie naszym pracownikom obowiązków służbowych i rodzicielskich, przy ul. Karowej powstał uczelniany żłobek „Uniwersyteckie Maluchy”, a w Bibliotece Uniwersyteckiej wydzielono specjalną przestrzeń, z której korzystać mogą rodzice wraz z dziećmi.

 

STUDENCI

Aktywność studentów w komisjach

Znacząco zwiększyła się aktywność studentów w pracach komisji uczelnianych i wydziałowych. W Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia przyjęta została zasada, że każdy program kształcenia musi być zaopiniowany przez właściwy organ samorządu. Intensywnie rozwijają się kontakty Zarządu Samorządu Studentów z Biurem Jakości Kształcenia. Dzięki temu studenci zyskali większą świadomość swoich praw i obowiązków, a Biuro możliwość bezpośredniej współpracy ze studentami.

Kontynuacja FID

Dzięki Funduszowi Innowacji Dydaktycznych co roku wzmacniana jest baza instrumentalna w jednostkach eksperymentalnych oraz baza IT w jednostkach humanistycznych. Do tej pory wsparcie otrzymało ok. 150 projektów. Dzięki FID sfinansowano organizację nowych warsztatów, kursów e-learningowych, zakup wyposażenia do laboratoriów, stworzenie pomocy dydaktycznych – platform internetowych czy materiałów multimedialnych.

Coraz większa oferta studiów po angielsku

Uniwersytet Warszawski to najchętniej wybierana przez cudzoziemców uczelnia w Polsce. Co roku zwiększa się liczba osób chcących studiować na Uniwersytecie. Stale poszerzamy też ofertę kierunków i przedmiotów w całości  prowadzonych w języku angielskim.

Praca po studiach

Na Uniwersytecie opracowano system badania losów absolwentów (z wykorzystaniem danych ZUS), który został przyjęty przez MNiSW jako ogólnopolskie narzędzie prowadzenia badań dotyczących absolwentów. Badania te jednoznacznie pokazują, że 94% osób z tytułem magistra zdobytym na UW miało doświadczenie zawodowe, a 86% pracowało na etacie.

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

Podejmujemy działania na rzecz społeczeństwa oraz mieszkańców Warszawy. W 2013 roku powstało Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu. Wolontariusze – przede wszystkim studenci UW – dzielą się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem; tu mogą sprawdzić się w działaniu, przygotować do funkcji, jakie przyjdzie im pełnić w społeczeństwie.